شنبه تا چهارشنبه 20:00-10:00 | پنجشنبه 15:00-10:00